fbpx

ADATKEZELÉS

Adatkezelési irányelveink

Adatkezelők: Welovewood Kft., Takács Gábor Mikós – továbbiakban Adatkezelők

A Felhasználók, az általunk megismerésre és kezelésre kerülő személyes adatainak köre az alábbi adatokat érinti:

– név

– e-mail cím

– telefonszám

– számlázási adatok

– foglalási időpontok (érkezés, távozás)

Adatkezelőként, a Felhasználóktól fentiekben kért és kapott adatokat bizalmasan kezeljük és azokat harmadik személyeknek nem adjuk ki, továbbá az adatok biztonsága érdekében minden olyan intézkedést megteszünk, amelyek ahhoz szükségesek, hogy azok illetéktelen személyek kezébe ne kerülhessenek, ill. azokon illetéktelen személyek változtatást, törlést, továbbítást stb. ne végezhessenek.

A fentiek alapján tájékoztatjuk a tisztelt Felhasználókat, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat megismerhessük és kezeljük. Ezen adatkezelésünk során a Felhasználók bármikor jogosultak tájékoztatást kérni társaságunktól, mint

Adatkezelőktől a megadott személyes adataik kezeléséről, ugyancsak bármikor jogosultak ezen adatok törlését kérni. Amennyiben a Felhasználó társaságunktól a megadott személyes adataival kapcsolatos bármilyen jellegű tájékoztatást kér, annak igyekszünk a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb az erre vonatkozó a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján 30 napon belül eleget tenni. Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Felhasználókat, hogy a fentiekben megadott adataikat az Adatkezelők saját adatbázisában addig kezelik, amíg ezen adatok törlését a Felhasználó nem kéri.

Cookie-k (HTTP-süti) használata

Weboldalunk nem használ cookie-kat, csupán session (munkamenet) azonosítót, mely a böngésző bezárásával automatikusan törlődik – ezen funkció semminemű adattovábbítást nem végez, csupán az oldal böngészését optimalizálja és teszi kényelmesebbé a munkamenet idejére.

Panasztétel

Amennyiben a felhasználó él annak a gyanújával, hogy személyes adatait adatkezelők nem megfelelően kezelték, az adatkezelőkkel való írásos kapcsolatfelvétel pedig nem járt sikerrel, az alábbi hatósághoz fordulhat panaszával:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tekintettel az alábbi jogszabályokra:

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

– a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)